Publikációs lista - Klement Judit

Önálló kötet

- Hazai vállalkozók a hőskorban: A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében. Budapest: Eötvös Kiadó, 2012. p. 440
- Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19–20. században. (Iparkodó Budapest.) Holnap Kiadó, Budapest, 2010. p. 164.
- A malomipar a századforduló társadalmában. Vállalkozók a budapesti malomiparban. (Ph.D. disszertáció) ELTE BTK, Budapest, 2007. (Kézirat) p. 316.

Kötetszerkesztés

- Erdősi Péter társszerkesztésével: Vis-à-vis: Tanulmányok az Atelier fennállásának 25. évfordulójára. Budapest, Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék; Korall Társadalomtörténeti Egyesület, 2015. p. 239

- Novák Veronika társszerkesztésével: The Hungarian Historical Review: Religion in Social Relations. pp. 727-932. Vol. 3. Nr 4. folyóiratszám felelős szerkesztése (2014).

- Halmos Károly és Kiss Zsuzsanna társszerkesztésével: Piacok a társadalomban és a történelemben: A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2012. évi, debreceni konferenciájának kötete. Rendi társadalom - polgári társadalom 26. Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, A Nyíregyházi Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kara, Budapest, 2014. 546 p.

- Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 40. 2010. Lak-hatás szám felelős szerkesztése, p. 234
- Halmos Károly – Pogány Ágnes – Tomka Béla társszerkesztésével: A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Századvég Kiadó, Budapest, 2009. p. 602
- Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 33. 2008. November A háború állapota szám felelős szerkesztése, p. 168
- Czoch Gábor – Sonkoly Gábor társszerkesztésével: Atelier iskola. Granasztói György tiszteletére. Atelier, Budapest, 2008. p. 536
- Miskolczy Ambrus – Vári András társszerkesztésével: Olvasás a „szomszédok világaiban”. Kép, önkép és a másikról alkotott kép. KSH, Budapest, 2006. p. 239
- Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 14. 2003. December Vállalkozók – Cégek – Piacok szám felelős szerkesztése, p. 172

Tanulmány

- Die Agrarkrise am Ende des 19. Jahrhunderts und die Budapester Mühlenindustrie. In: Kövér György - Keller Márkus, Sasfi Csaba (szerk.): Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext: Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert. Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Balassi Institut – Collegium Hungaricum, Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2015. 167-197.

- Az őrlési forgalom jelentősége a fővárosi malomvállalatok nézőpontjából. In: Halmos Károly - Kiss Zsuzsanna - Klement Judit (szerk.): Piacok a társadalomban és a történelemben: A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2012. évi, debreceni konferenciájának kötete. Rendi társadalom - polgári társadalom 26. Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, A Nyíregyházi Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kara, Budapest 2014.

- Levelező vállalkozások: A levél mint műfaj a vállalkozások hétköznapjaiban a 19. század második felében és a 20. század elején. In: Történelmi Szemle 55. (4.) pp. 639-655.

- Halmos Károly társszerző: Értékek a romok között. A csődperekben ránk maradt iratfajtákról és forrásértékükről. In: Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat 14. (54.) pp. 141-152. (2013)

- Vállalatok hálózatban: Vállalati kooperáció a 20. század elején a budapesti gőzmalomiparban. In: Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat 13. (50.) pp. 82-106. (2012)
- A fővárosi vállalkozók és a szociális gondoskodás. In: Völgyesi Orsolya - Deák Ágnes (szerk.): História mezején: A 19. század emlékezete: Tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére. Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 2011. pp. 57-62.
- Válság egy húzóágazatban – a 19. századi malomipar példája. In: Katona Csaba (szerk.): Gödörből gödörbe: Mindennemű válságok Magyarhonban a 19. és 20. században. Vas Megyei Levéltár, Szombathely, 2010. pp. 79-90.
- Merkantil vélemények a nemzeti gazdaságról a Monarchia gazdasági közösségében. In: Albert Réka - Czoch Gábor - Erdősi Péter (szerk.): Nemzeti látószögek a 19. századi Magyarországon: 19. századi magyar nemzetépítő diskurzusok. ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudomány és Historiográfia Tanszék, Budapest, 2010. pp. 301-311.

- Die Wirtschaftselite in Ungarn in der Zwischenkriegszeit. In: Internationales Kulturhistorsiches Symposion Mogersdorf 2007. Führungsschichten im pannonischen Raum zwischen 1890 und 1945. (Internationales Kulturhistorsiches Symposion Mogersdorf, Bd. 37.) Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Sport Titkársága, Szombathely, 2011. 73-80.
- A 19. század végi gazdasági elit és a „nemzet”. In: Cieger András (szerk.): Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei. Atelier, Budapest, 2009. 163–184.
- A 19. századi budapesti gőzmalmok üzleti eredményei a mérlegek alapján. In: Halmos Károly – Klement Judit – Pogány Ágnes – Tomka Béla (szerk.): A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Századvég Kiadó, Budapest, 2009. 382–398.
- Egy gőzmalom-igazgató az árvaszéki iratokban In: Czoch Gábor – Horváth Gergely Krisztián – Pozsgai Péter (szerk.): Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán tiszteletére. Budapest, 2008. 261–269.
- Bécs és Budapest: a Glatz család két nemzedékének párhuzamos története. In: Láczay Magdolna (szerk.): Generációk a történelemben. (Rendi társadalom – polgári társadalom 21.) Hajnal István Kör – Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2008. 189–200.
- Az osztrák–magyar gazdasági kiegyezések a magyar iparosok és kereskedők képviselőinek megítélésében. In: Czoch Gábor – Klement Judit – Sonkoly Gábor (szerk.): Atelier iskola. Granasztói György tiszteletére. Atelier, Budapest, 2008. 225–232.
- A ferencvárosi gőzmalmok és életre keltőik. In: Boldizsár László (szerk.): Ferencvárosi Kalendárium 2008. Budapest, 2007. 32–34.
- Nagypolgár famíliák a 19. századi Pest-Budán és Budapesten. In: Tanulmányok Budapest Múltjából. XXXIII. 2006–2007. BTM, Budapest, 2007. 25–37.
- Halmos Károllyal közösen: A vagyon a dualizmus időszakában Magyarországon. Valóság (XLIX. évf.) 2006. 7. 66–77.
- Nagypolgárság a két világháború közötti Magyarországon? Egy társadalmi csoport meghatározásának lehetőségeiről. In: Kövér György (szerk.): Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig. Századvég Kiadó, Budapest, 2006. 193–230.
- Apák és fiúk gazdasági stratégiái: egy magyar család a 19. és 20. században. Aetas (20. évf.) 2005. 1–2. 69–92.
- Ganz Ábrahám. Vasöntőinasból vasipari nagyvállalkozó. In: Sebők Marcell (szerk.) Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. KFKI Csoport – HVG Kiadói Rt., Budapest, 2004. 42–57.
- Krausz Mayer és fiai. A szeszkereskedelem és malomipar felvirágzása. In: Sebők Marcell (szerk.) Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. KFKI Csoport – HVG Kiadói Rt., Budapest, 2004. 166–179.
- Egy családi részvénytársaság a századelőn. Gizella Gőzmalom Rt. 1905–1917. Korall (1. évf.) 2000. 2. Tél 61–80.
Újraközlés: Faragó Tamás – Kövér György (főszerk.): Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény XVIII–XX. század. Aula Kiadó, Budapest, 2003. 320–324.
- Egy betegség hétköznapjai a középkorban. Sic Itur Ad Astra 11. (1999) 1. 5–24.

Recenzió
- „Érdekeltség és érdektelenség” – gazdaságtörténeti alapfogalmak és alapkérdések Tomka Bélától. Tomka Béla: Érdek és érdektelenség. A bank–ipar viszony a századforduló Magyarországán 1892–1913. Debrecen, 1999. Korall 10. 2002. December, 237–242.
- ...s a történet folytatódik. Georges Duby: Folytonos történelem. Korall 3–4. 2001. Nyár, 357–360.

 

Fordítás
- Verein für Socialpolitik: Vita a nemzetgazdaság produktivitásáról. 1909. Századvég (új folyam 40. szám) 2006. 2. 91–132.
- Richard S. Tedlow: Apák és fiúk üzleti stratégiái: az IBM a 20. században. Aetas (20. évf.) 2005. 1–2. 52–68.
- Gottfried Fliedl: Múzeumban. Esszé az osztrák tartományi múzeumok (Landesmuseum) szerepéről és történetéről. In: Erdősi Péter – Sonkoly Gábor (szerk.) A kulturális örökség. L’Harmattan – Atelier, Budapest, 2004. 267–304.
- Peter Eigner: Spekulánsok, „szürke eminenciások” és a régi bécsi patríciusok hanyatlása. Tézisek a két világháború közötti osztrák vállalkozó polgárságról. Korall 14. 2003. December, 159–185.
- Susan Zimmermann: Védett és védelemben nem részesülő munkaviszonyok az iparosodás korától a világgazdasági válságig. Ausztria és Magyarország összehasonlítása. Korall 5–6. 2001. Ősz, 114–140.

 

Konferencia-előadás
- „Az identitás történetének térbeli keretei” című konferencia, Budapest, 2011. március 17. MTA–ELTE Atelier, Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Kutatócsoport, (MTA TKI); előadás címe: „A budapesti vállalkozók helyi kötődései a 19. század végén”
- „Kultúrák közötti párbeszéd TÁMOP-2.4.1. BTK részprojekt” nyitókonferencia, Budapest, 2010. november 24. ELTE BTK; az előadás címe: „A 19. század végi budapesti vállalkozók és vállalkozásaik nemzetközi kontextusban”
- „A 19. századi magyar nemzetépítés elemeinek értelmezése új szempontok és források alapján” című OTKA (NI 69207) zárókonferenica, Budapest, 2010. november 19. ELTE BTK Atelier Tanszék; az előadás címe: „Merkantil vélemények a nemzeti gazdaságról a Monarchia gazdasági közösségében”
- „La construction parallèle et successive des identités nationales au 19e siècle. Réflexions à partir du cas hongrois” című konferencia, Párizs, 2010. szeptember 17–18. Fondation Maison des Sciences de l'Homme – ELTE BTK Atelier Tanszék; előadás címe: „Opinions about national economy in the Austro-Hungarian Monarchy”
- „A város társadalma” című konferencia, Kőszeg, 2010. augusztus 26–28. Hajnal István Kör; előadás címe: „Egy budapesti gőzmalom munkásai a városi térben.”
- „Gödörből gödörbe. Mindennemű válságok Magyarhonban a 19. és a 20. században” című konferencia, Szombathely, 2010. május 5. Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány – Magyar Országos Levéltár – Vas Megyei Levéltár; előadás címe: „Válság egy húzóágazatban”
- „A budapesti malomipar gazdaságtörténeti jelentősége a 19. század második felében” 2009. december 9. előadás az MTA Történettudományi Bizottságának Gazdaságtörténeti Albizottsága ülésén. ELTE BTK
- „Az identitás történetének térbeli keretei” című konferencia, Budapest, 2009. május 27–28. MTA–ELTE Atelier, Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Kutatócsoport, (MTA TKI); előadás címe: „A 19. századi gazdasági elit nemzeti identitásának elemeiről”
- „Mecenatúra a Monarchiában és a jelenkorban” című konferencia, Budapest, 2009. május 20. Habsburg Történeti Intézet – Szépművészeti Múzeum – Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért; előadás cím: „Szociális gondoskodás Fischer Johannától Aschner Lipótig”
- “Conference on the occasion of the 140th anniversary of Austro-Hungarian Compromise 1867”, Prága, 2007. December 6–7. Hungarian Culture Centre in Prague, Charles University, Faculty of Arts, Institute of Habsburg History and Austrian Culture Forum, előadás címe: „Az osztrák–magyar gazdasági kiegyezések a magyar merkantilok megítélésében”
- „Generációk a történelemben” című konferencia, Nyíregyháza, 2007. július 6–7. Hajnal István Kör; előadás címe: „Bécs és Budapest: a Glatz család két nemzedékének párhuzamos története.”
- „Führungsschichten im pannonischen Raum zwischen 1890 und 1945” című konferencia, Kőszeg, 2007. július 3–6. Mogersdorf Internationales Kulturhistorisches Symposion, előadás címe: „Die Wirtschaftselite in Ungarn in der Zwischenkriegszeit.”
- „A polgári kultúra változásai Pest-Budán és Budapesten. Családsikerek, sikeres generációk” című konferencia, Budapest, 2006. november 8. Budapest Történeti Múzeum; előadás címe: „Nagypolgár famíliák a 19. századi Pest-Budán és Budapesten.”
- „Networks and Hierarchies. Workshop on International Business History” című konferencia, Budapest, 2004. május 6–8. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem; előadás címe: „The Business Strategies of Fathers and Sons: A Hungarian Family in the 19th and 20th Century.”