Publikációs lista - Czoch Gábor

Önálló kötetek
- „A városok szíverek…” Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210 old.

Szerkesztések

- Nemzeti látószögek a 19. századi Magyarországon: 19. századi magyar nemzetépítő diskurzusok. Budapest,  ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudomány és Historiográfia Tanszék, 2010. /társszerkesztők: Albert Réka és Erdősi Péter/

- Szolgálhat-e mintaként a francia – német kibékülés? Magyarország 20 századi történelme az európai építkezés fényében. Budapest, Gondolat Kiadó, 2010. /társszerkesztő Henri de Montety/

- Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára. Budapest, Korall: Társadalomtörténeti Egyesület, 2008. /társszerkesztők: Horváth Gergely Krisztián és Pozsgai Péter/

- Az Atelier-Iskola. Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. Budapest, Atelier Francia-Magyar Táradalomtudományi Központ, 2008. /társszerkesztők: Klement Judit és Sonkoly Gábor/

- Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel. Pozsony, Kalligram, 2005.; Szlovák kiadása: Kapitoly z dejín Bratislavy. Bratislava, Kalligram, 2006. /főszerkesztő; további szerkesztők: Kocsis Aranka és Tóth Árpád/

- Az emlékezet konstrukciói. Példák a 19–20. századi magyar és közép-európai történelemből. Budapest, TLA, 2006. /társszerkesztő: Fedinec Csilla/

- Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény, 18-20. század. Budapest, Aula Kiadó, 2004. /a török hódoltságtól 1848-ig terjedő időszakra vonatkozó szövegek válogatása, szerkesztése; főszerkesztő: Faragó Tamás és Kövér György. A további időszakokra vonatkozó szövegek szerkesztői: Pogány Ágnes, Szávai Ferenc, Varga Zsuzsa./

- „Társadalomtörténet – másképp” A francia társadalomtörténet új útjai a kilencvenes években. Debrecen, Csokonai, é. n. [1999] /Bevezető tanulmány, szerkesztés és fordítás Sonkoly Gáborral közösen/  


Könyvfejezetek, tanulmánykötetekben megjelent tanulmányok

- Az Annales történetírásának magyarországi recepciója az 1960-as években. In: Erdősi Péter – Klement Judit (szerk.): Vis-à-vis: Tanulmányok az Atelier fennállásának 25. évfordulójára. Budapest, Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék; Korall Társadalomtörténeti Egyesület, 2015. pp. 111–143.

- A rendi polgárság társadalmi összetételéről a 19. század első felében. In: Manhercz Orsolya (szerk.): Historia critica: tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. pp. 181–185.

- Košice in the European Migration Processes (1781-1848). In: Mária Hajduová – Martin Bartoš (szerk.): Košice in the Coordinates of European History. Kosice, Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2013. pp. 290–301.

- A későrendi magyarországi polgári identitás területi különbségeinek kérdéséről. In: Cieger András (szerk.): Terek, tervek, történetek: Az identitás történetének térbeli keretei 2. Budapest, Atelier, 2011. pp. 85–100.

- Egy kutatás első tapasztalatai a magyarországi rendi polgárság társadalmi viszonyairól a 19. század első felében: Adatok a polgárok származáshelyéről. In: H. Németh István – Szívós Erika – Tóth Árpád (szerk.): A város és társadalma: Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2010. évi, Kőszegen megrendezett konferenciájának kötete. Budapest, Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, 2011. pp. 153–163.

- De l’identité nationale dans une ville multiéthnique au milieu du XIXe. siècle. Le cas de Kaschau/Kassa/Košice. In: Boisserie, Etienne – Royer, Clara (szerk.): Miroirs Brisés. Récits régionaux et imaginaires croisés sur le territoire slovaque. Paris, Université de Paris-Sorbonne; Institut d'études slaves, 2011. pp. 219–234.

- Gondolatok a szlovák és magyar történészek együttműködéséről. In: Czoch Gábor – Henri de Montety (szerk.): Szolgálhat-e mintaként a francia–német kibékülés? Magyarország 20. századi történelme az európai építkezés fényében. Budapest, Gondolat Kiadó, 2010. pp. 65–78.

- A magyarországi rendi polgárság az 1846-ban polgárrá válók tükrében. In: Bódy Zsombor – Horváth Sándor – Valuch Tibor (szerk.): Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Budapest, Argumentum Kiadó, 2010. pp. 380–390.

- Lakóhely és társadalmi identitás. A reformkori külvárosok problematikája Kassa példáján keresztül. In: Cieger András (szerk.): Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei. Budapest, Atelier Francia-Magyar Társadalomtudományi Központ, 2009. pp. 237–256.  

- A „longue durée” körüli viták. A történeti idő megközelítésének változásai az Annales folyóirat körében. In: Halmos Károly – Klement Judit – Pogány Ágnes – Tomka Béla (szerk.): „A felhalmozás míve.” Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Budapest, Századvég Kiadó, 2009. pp. 517–527.

- Területi és térszerkezeti változások Kassán a 19. században. In: Czoch Gábor – Horváth Gergely Krisztián – Pozsgai Péter (szerk.): Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára. Budapest, Korall Társadalomtörténeti Egyesület, 2008. pp. 43–60.

- A nemzetiségi megoszlás kérdései és társadalmi dimenziói Kassán az 1850/51-es összeírás alapján In: Czoch Gábor – Klement Judit – Sonkoly Gábor (szerk.): Az Atelier–Iskola. Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. Budapest, Atelier Francia-Magyar Társadalomtudmányi Központ, 2008. pp. 141–156.

- Lotaringiai kivándorlás Magyarországra a 18. században. In: Krász Lilla – Oborni Teréz (szerk.): Redite ad Cor. Tanulmányok Sahin Tóth Péter emlékére. Budapest, ELTE Eötvös kiadó, 2008. pp. 637–645.

- La gestion de la famine en Hongrie, 1845–1847. In: Walter, François – Fantini, Bernardino – Delvaux, Pascal: Les cultures du risque, XVI–XXI. Siècles. Genève, Presses d’Histoire Suisse, 2006. pp. 139–154.

- Pozsony és a „városi kérdés” a reformkorban. In: Gábor Czoch (főszerk.) Aranka Kocsis – Árpád Tóth (szerk.): Fejezetek Pozsony múltjából magyar és szlovák szemmel. Pozsony, Kalligram, 2005. pp. 291–310.

- Szlovák kiadás: Bratislava a „mestska otázka” v prvej polovici 19.storočia. In: Gábor Czoch (hlavny ed.) – Kocsis Aranka – Tóth Árpád (szerk.): Kapitoly z dejín Bratislavy. Bratislava, Kalligram, 2006. pp. 305–323.

- A szabad királyi városok megítélése és a város meghatározásának változásai Magyarországon a 19. században. In: Ionut Costea – Carmen Florea – Judit Pál – Enikő Rüsz – Fogarasi (szerk.): Oraşe şi or-şeni: Városok és városlakók. Cluj-Napoca, Argonaut, 2006. pp. 95–103.

- A reformkori polgárság történeti emlékezete a 19. század második felében  In: Czoch Gábor – Fedinec Csilla: Az emlékezet konstrukciói. Példák a 19–20. századi magyar és közép-európai történelemből. Budapest, TLA, 2006. pp. 111–122.

- A városi polgárság nemzeti hovatartozásának kérdése Magyarországon a 19. század közepén. In: Fedinec Csilla (szerk.): Nemzet a társadalomban. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2004. pp. 49–65.

- Mentalitástörténet. In: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Budapest, Osiris Kiadó, 2003. pp. 467–493.

- A kassai polgárság származási és foglalkozási összetétele a Liber Neocivium alapján (1781–1848). In: K. Horváth Zsolt – Lugosi András – Sohajda Ferenc (szerk.): Léptékváltó társadalomtörténet. Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére. Budapest, Osiris Kiadó, 2003. pp. 145–156.

- A társadalmi rétegződés vizsgálata mikrotörténelmi szempontból. In: Dobrossy István (szerk.): Mikrotörténelem: vívmányok és korlátok. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 1999. évi, Miskolcon megrendezett konferenciájának kötete. Miskolc, Hajnal István Kör; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 2003. pp. 44–60.

- A reformkori közigazgatás az éhínséggel szemben (1845–47). In: Bódy Zsombor – Mátay Mónika – Tóth Árpád (szerk.): A mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. Budapest, Osiris Kiadó, 2000. pp. 371–390.

- Le droit de bourgeoisie en Hongrie dans la première moitié du 19e siècle. In: Lagrave, Rose-Marie (ed.): Villes et campagnes en Hongrie, XVI-XXe siècles. Cahiers de l'Atelier 1. Budapest, Osiris Kiadó, 1999. pp. 97–121.

- Városfogalom, városok és polgárság a reformkorban. In: Temesi József (szerk.): 50 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Jubileumi Tudományos ülésszak, 1998. október 1–3. Budapest, BKE, 1998. pp. 1179–1193.

 

Tudományos folyóiratokban megjelent tanulmányok, cikkek

- Városi tisztújítás Kassán 1848-ban. In: Századok, 149. évf. (2015) 5. sz. pp. 1113–1133.

- Auswanderung aus Lothringen nach Ungarn im 18. Jahrhundert. In: Spiegelungen – Zeitschrift für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, Jg. 10. (2015) Heft 1. pp. 7–16.

- A rendi polgári normák megsértése az 1840-es években: A kassai polgárőrség mustrája körüli kihágások. In: URBS: Magyar várostörténeti évkönyv, 9. sz. (2014) pp. 159–172.

- Otázky národnostného zloženia a jeho spoločenské dimenzie v Košiciach na základe súpisu z rokov 1850/1851. In: KOR/RIDOR: Szlovák-Magyar Történeti Folyóirat, 1. évf. (2014) 4. sz. pp. 5–20.

- Kassa az európai migrációs folyamatokban. In: Zempléni Múzsa: Társadalomtudományi és Kulturális Folyóirat, 13. évf. (2013) 4. sz. pp. 5–13.

- The Transformation of Urban Space in the First Half of the Nineteenth Century in Hungary and in the City of Kassa. In: Hungarian Historical Review, Vol. 1. (2012) 1-2. pp. 104–133.

- A város mint földesúr: Kassa és falvai a jobbágyfelszabadítás előtti években. In: Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat, 13. évf. (2012) 50. sz. pp. 63–81.

- Magyar Várostörténeti Atlasz 1. (Hungarian Atlas of Historic Towns). In: Soproni Szemle: Kulturtörténeti Folyóirat, 65. évf. (2011) 4. sz.  pp. 443–446.

- A periodizáció problémái és a francia történetírás. In: AETAS: Történettudományi Folyóirat, 25. évf. (2010) 4. sz. pp. 89–96.

- L’histoire dans l’école primaire hongroise d’aujourd’hui. (társszerző: Jakab György) In: Cartable de Clio. Revue suisse sur les didactiques de l’histoire, Vol. 9. (2009) pp. 145–151. 

- The question of Urban Citizens’ National Identity in Mid-Nineteenth Century Hungary. In: East Central Europe/L’Europe du Centre-Est: Eine wissenschaftliche Zeitschrift, Vol. 33. (2006) 1–2. pp. 121–139.

- Hogyan határozható meg a város területe? Az 1843/44. évi városi törvény vitái. In: Korall: Társadalomtörténeti folyóirat, 7. évf. (2006) 24-25. sz. pp. 216–230.

- A társadalmi rétegződés mikro- és makrotörténeti vizsgálata. In: Századvég, 4. évf. (1999) 15. sz. pp. 17–39.

- A „hosszú időtartam” új értelmezése. Beszélgetés Jean-Yves Grenier-vel (társszerző: Sonkoly Gábor). In: AETAS: Történettudományi Folyóirat, 14. évf. (1999) 1-2. sz. pp. 306–312. 

- Kassa polgársága a 19. század első felében. In: Limes: Komárom-Esztergom Megyei Tudományos Szemle, 11. évf. (1998) 2–3. sz. pp. 55–86.; Újraközölve In: Faragó Tamás (szerk.): Magyarország társadalomtörténete a 18.-19. században 1. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2004. pp. 258–272

- Paradigmaváltás a francia társadalomtörténet-írásban. (társszerző:  Bódy Zsombor és Sonkoly Gábor) In: AETAS: Történettudományi Folyóirat, 11. évf. (1996) 3. sz. pp. 121–135. 

- Réflexions sur les catégories des recensements. L’exemple des bourgeois de la ville de Kassa (1788-1847). In: Cahiers du Centre de Recherches Historiques, n. 17., oct. 1996. 193–199.

- A magyar városfogalom körüli viták az 1840-es években. In: Palimpszeszt: Tudományo és Kulturális Folyóirat. 1. évf. 1. sz. (1996)

- Változások a magyar város- és településrendszerben 1784 és 1910 között. (társszerző Szabó(Sonkoly) Gábor és Zsinka László) In: AETAS: Történyettudományi Folyóirat, 8. évf. (1993) 4. sz. pp. 113–134.; Újraközölve In: Kőfallal, sárpalánkkal…Várostörténeti tanulmányok. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 1993. évi, Debrecenben megrendezett konferenciájának kötete. Debrecen, Csokonai Kiadó, 1997. pp. 25–50.

- Magyarország városodása a 18. században. (társszerző: Fazekas Csaba, Szabó (Sonkoly) Gábor és Zsinka László) In: Sic Itur ad Astra, 5. évf. (1991) 1. sz. pp. 42–74. 

- A Bicentenárium a Le Monde hasábjain. In: Sic Itur ad Astra, 3. évf. (1989) 2–3. sz. pp. 105–115.

Könyvismertetések, recenziók
- Bácskai Vera: Városok és polgárok Magyarorzágon. I-II. In: URBS: Magyar Várostörténeti Évkönyv 4. sz. (2009) pp. 421–425.
- Cities in Eastern and Western Europe. (társszerző: Sonkoly Gábor) In: The third international conference of the European Association of Urban History. Budapest, 1996. aug. 29–31.
- Deák Ágnes: „Nemzeti egyenjogúsítás.” Kormányzati nemzetiségpolitika Magyarországon, 1848–1860. In: Korall: Társadalomtörténeti folyóirat, 4. évf. (2003) 11–12. sz. pp. 320–323.  
- Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon. In: Élet és Irodalom, 2002. 10. sz.
- Sonkoly Gábor: Erdély városai a XVIII-XIX. században. In: Élet és Irodalom, 2001. 8. sz.
- É. Kiss Katalin: Anyanyelvünk állapotáról. In: Élet és Irodalom, 2004. 9. sz.

Szakfordítások
- Bronislaw Geremek: Marc Bloch (1872-1945), a történész és ellenálló. In: Sic Itur ad Astra, 6. évf. (1996) 1–3. sz. pp. 137–157. (Fordítás és jegyzetek)
- Bernard Lepetit: Építészet, földrajz, történelem: a lépték használatai. In: AETAS: Történettudományi Folyóirat, 11. évf. (1996) 3. sz. pp. 102–121.
- Giovanni Levi: Az életrajz használatáról. In: Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat, 1. évf. (2000) 2. sz. pp. 81–93.