Klement Judit

Klement Judit (1975)

E-mail: klement.judit@btk.mta.hu

 

Klement Judit PhD történelem és szociológia szakon végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. PhD tanulmányait az ELTE BTK Történettudományi Doktori Program Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Alprogramban végezte. PhD-disszertációját 2008 végén védte meg. 2003 ősze és 2010 ősze között az Atelier támogatott kutatócsoportjában dolgozott tudományos segédmunkatársként majd tudományos munkatársként. 2010 ősze óta az ELTE BTK, Atelier Tanszék tudományos munkatársa (TÁMOP).

 

Kutatási területe a 19-20. századi gazdaság- és társadalomtörténet, különös tekintettel a magyar kapitalizmus vállalkozásainak és vállalkozóinak történetére nemzetközi összehasonlításban is, valamint Budapest történetére.

 

Oktatott kurzusok
•    Bevezetés a történettudományba - BA előadás, ELTE BTK
•    A budapesti és a városi társadalom a 19. század második felében - BA szeminárium, ELTE BTK
•    Kutatásmódszertan I. - MA-szeminárium, Takács Ádámmal, Granasztói Györggyel, ELTE BTK (8 alkalom)                
•    Hungarian Social History in the 19th Century. An Overview - Erasmus szeminárium, Halmos Károllyal, ELTE BTK
•    Gazdaságtan és gazdaságtörténet II. - MA-kollokvium, Kövér Györggyel és Halmos Károllyal, ELTE BTK (4 alkalom)
•    Gazdaság- és társadalomtudományok történészek számára - előadás Kövér György kurzusán, ELTE BTK (2 alkalom)

 

Legfontosabb publikációk
- Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19–20. században. (Iparkodó Budapest.) Holnap Kiadó, Budapest, 2010. 164 oldal

- A malomipar a századforduló társadalmában. Vállalkozók a budapesti malomiparban. (Ph.D. disszertáció) ELTE BTK, Budapest, 2007. (Kézirat) 316 oldal
- A 19. század végi gazdasági elit és a „nemzet”. In: Cieger András (szerk.): Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei. Atelier, Budapest, 2009. 163–184.
- A 19. századi budapesti gőzmalmok üzleti eredményei a mérlegek alapján. In: Halmos Károly – Klement Judit – Pogány Ágnes – Tomka Béla (szerk.): A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Századvég Kiadó, Budapest, 2009. 382–398.
- Nagypolgárság a két világháború közötti Magyarországon? Egy társadalmi csoport meghatározásának lehetőségeiről. In: Kövér György (szerk.): Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig. Századvég Kiadó, Budapest, 2006. 193–230.
- Apák és fiúk gazdasági stratégiái: egy magyar család a 19. és 20. században. Aetas (20. évf.) 2005. 1–2. 69–92.
- Krausz Mayer és fiai. A szeszkereskedelem és malomipar felvirágzása. In: Sebők Marcell (szerk.) Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. KFKI Csoport – HVG Kiadói Rt., Budapest, 2004. 166–179.
- Egy családi részvénytársaság a századelőn. Gizella Gőzmalom Rt. 1905–1917. Korall (1. évf.) 2000. 2. Tél 61–80.

 

Tagságok

  • Korall Társadalomtörténeti Folyóirat – szerkesztő
  • Hajnal István Társadalomtörténeti Kör – egyesületi titkár

 

Díjak, kitüntetések

  • 2011 Hanák Péter Díj (Hanák Péter Alapítvány)
  • 2011 Akadémiai Ijfúsági Díj (MTA)

 

Központi adatlap (www.doktori.hu)