Publikációs lista - Erdősi Péter

Szerkesztések

- Vis-à-vis: Tanulmányok az Atelier fennállásának 25. évfordulójára. Budapest: Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék; Korall Társadalomtörténeti Egyesület, 2015. /társszerkesztő: Klement Judit/

- Kép, önkép, múltkép: Fejezetek Szentendre történetéből. Szentendre, Ferenczy Múzeum, 2014. 384 p. /társszerkesztő: Majorossy Judit/

- Történeti tanulmányok. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2011. (Studia Comitatensia; 32.) /társszerkesztők: Darkó Jenő és Sin Edit/

- Nemzeti látószögek a 19. századi Magyarországon: 19. századi magyar nemzetépítő diskurzusok. Budapest, Atelier, 2010. 376 p. /társszerkesztők: Albert Réka és Czoch Gábor/

- A kulturális örökség . Budapest, L'Harmattan Kiadó; Atelier, 2004. 547 p. (Atelier füzetek 7.) /társszerkesztő: Sonkoly Gábor/

 

Könyvfejezetek, tanulmánykötetekben megjelent tanulmányok

- Emlékezet, történetírás, zenei hagyaték: Beatles a Beatles után. In: Erdősi Péter – Klement Judit (szerk.): Vis-à-vis: Tanulmányok az Atelier fennállásának 25. évfordulójára. Budapest, Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék; Korall Társadalomtörténeti Egyesület, 2015. pp. 205–235.

- Włosi na dworze księcia siedmiogrodzkiego Zygmunta Batorego. In: Jerzy Axer – Szörényi László (szerk.): Latinitas Hungarica: Łacina w kulturze węgierskiej. Warszawa, Wydzial Artes Liberales UW; Wydawnictwo DiG, 2013. pp. 281–320.

- A fiatalkor és az udvari élet témája a Bethlen Gáborral és Báthory Zsigmonddal foglalkozó történeti irodalomban. In: Papp Klára – Balogh Judit (szerk.): Bethlen Gábor képmása: Speculum Historiae Debreceniense 15. (A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai). Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2013. pp. 75–90.

- Az erdélyi udvari társadalom modellje: kísérlet Norbert Elias fogalmainak alkalmazására. In: Dané Veronka – Oborni Teréz – Sipos András (szerk.): "...éltünk mi sokáig 'két házban'...": Tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére. pp. 67–75.

- Egy gyulafehérvári történeti egyesület képe a nemzeti múltról a 19–20. század fordulóján. In: Albert Réka – Czoch Gábor – Erdősi Péter (szerk.): Nemzeti látószögek a 19. századi Magyarországon. 19. századi magyar nemzetépítő diskurzusok. Budapest, ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudomány és Historiográfia Tanszék, 2010. pp. 139–178.

- A politikai színlelés funkciói és megítélése Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem udvarában. In: G. Etényi Nóra – Horn Ildikó (szerk.): Színlelés és rejtőzködés: A kora újkori magyar politika szerepjátékai. Budapest, L'Harmattan Kiadó; Transylvania Emlékeiért Tududomány Egyesület, 2010. pp. 77–108.

- Imázsteremtés és kultúrpolitika az 1970-es években: Szentendre esete. In: Cieger András (szerk.): Kötőerők: Az identitás történetének térbeli keretei. Budapest, Atelier Francia-Magyar Társadalomtudományi Központ, 2009. pp. 253–276.

- Uralkodók, sajtmesterek és történetírók: Egy Szamosközy-hely előzménye. In: G. Etényi Nóra – Horn Ildikó (szerk.): Portré és imázs: Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban. Budapest, L'Harmattan Kiadó; Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, 2008. pp. 173–185.

- „A magyarság antik hagyományai”: Észrevételek a nemzeti kultúra és az ókori örökség viszonyáról Kardos Tibor 1942-es esszéje kapcsán. In: Czoch Gábor – Klement Judit – Sonkoly Gábor (szerk.): Az Atelier-iskola: Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. Budapest, Atelier Francia-Magyar Társadalomtudományi Központ, 2008. pp. 195–204.

- A szertartástól az emlékiratig: II. Rákóczi Ferenc marosvásárhelyi beiktatása. In: Muzsnay Árpád (szerk.): Évfordulós tanácskozások 2007.: Az élő Rákóczi X. Satu Mare, Szatmárnémeti Kölcsey Kör, 2007. pp. 154–165.

- Navigation towards the Heritage Islands in the Central European Sea of Ideas. In: Monika A Murzyn – Jacek Purchla (szerk.): Cultural Heritage in the 21st Century: Opportunities and Challenges. Krakow, International Cultural Centre, 2007. pp. 87–96.

- Ku Wyspom Dziedzictwa na Morzu Środkowoeuropejskim. In: Monika A Murzyn – Jacek Purchla (szerk.): Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku: Szanse i wyzwania. Krakow, Miedzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2007. pp. 87–96.

- „Rzymski limes” i „przedmurze chrześcijaństwa” w węgierskiej wyobraźni historycznej. In: Jacek Purchla (szerk.): Dziedzictwo kresów – nasze wspólne dziedzictwo? Krakkó, Miedzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2006. pp. 141–158.

- Franco Sivori fortélyos barátságai: Olasz emlékirat egy erdélyi fogolyszabadításról. In: G. Etényi Nóra – Horn Ildikó (szerk.): Idővel paloták...: Magyar udvari kultúra a 16-17. században. Budapest, Balassi Kiadó, 2005. pp. 276–313.

- Levels of National Heritage Building in Central Europe since 1990 (társszerző: Sonkoly Gábor). In: Moritz Csáky – Monika Sommer (Hrsg.): Kulturerbe als soziokulturelle Praxis. Innsbruck–Wien–Bozen, Studien Verlag, 2005. pp. 147–162. (Gedächtnis - Erinnerung - Identität 6.)

- Levels of National Heritage Building in Central Europe since 1990 (társszerző: Sonkoly Gábor). In: Jacek Purchla (ed.): International Cultural Centre Cracow Yearly No. 12. Krakow, International Cultural Centre, 2004. pp. 11–19.

- Észrevételek a kulturális örökségről (társszerző: Sonkoly Gábor). In: Fedinec Csilla (szerk.): Nemzet a társadalomban. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2004. pp. 205–220.

- A „kulturális örökség” recepciójának kezdetei Magyarországon (1997–2000). In: Bárdi Nándor – Lagzi Gábor (szerk.): Politika és nemzeti identitás Közép-Európában. Budapest, Közép-Európa Intézet: Teleki László Alapítvány, 2001. pp. 27–40.

- Két világ határán: A hatalomátadás szertartásai az erdélyi fejedelemségben. (társszerző: B. Szabó János) In: Hausner Gábor – Kincses Katalin Mária – Veszprémy László (szerk.): Kard és koszorú. Ezer év magyar uralmi és katonai jelképei. Budapest, Hadtörténeti Múzeum, 2001. pp. 91–105. (A Hadtörténeti Múzeum Értesítője/Acta Musei Militaris in Hungaria 4.)

- Reneszánsz természetfelfogás és udvari kultúra. In: R. Várkonyi Ágnes (szerk.): Táj és történelem. Tanulmányok a történeti ökológia világából. Budapest, Osiris Kiadó, 2000. pp. 209–222.

- A vesztes magasztalása (Giorgio Tomasi históriája Báthory Zsigmondról). In: Tusor Péter – Rihmer Zoltán – Thoroczkay Gábor (szerk.): R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1998. pp. 258–265.

- A kulturális örökségvédelmi törvény vitája a magyar parlamentben. In: Fedinec Csilla (szerk.): Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2001. pp. 269–279.

 

Tudományos folyóiratokban megjelent tanulmányok, cikkek

- The Theme of Youth and Court Life in Historical Literature Regarding Gábor Bethlen and Zsigmond Báthory. In: Hungarian Historical Review. 2. évf. (2013) 4. sz. pp. 856–879.

- A politikai színlelés Báthory Zsigmond erdélyi udvarában: Gyanakvás, intrika, titkolózás. In: Élet és Tudomány, 65. évf. (2010) 15. sz. pp. 464–466.

- Az Udvar és a Nemzet: Egy kutatás kérdései. In: Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat, 10. évf. (2009) 37. sz. pp. 41–56.

- Kulturális örökség és múzeumi praxis – egy történész szemével. In: Tabula, 12. évf. (2009) 2. sz. pp. 211–220.

- Barokk és neobarokk: Két fogalom kölcsönhatása Magyarországon. In: Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat, 7. évf. (2006) 23. sz. pp. 155–186.

- A kultúra melankóliája (társszerző: Sonkoly Gábor). In: Világosság, 46. évf. (2005) 6. sz. pp. 73–90.

- A Curtiusok tava. In: Alibi hat hónapra 4. (2003) pp. 171–175.

- Ceremonies Marking the Transfer of Power in the Principality of Transylvania in East European Context (társszerző: B. Szabó János). In: Majestas, Vol. 11. (2003) pp. 111–160.

- Giorgio Tomasi és műve. In: A Dunánál, 1. évf. (2002) 4. sz. pp. 47–63.

- Attempts to Define Cultural Heritage in Hungary. In: Regio: Minorities, Politics, Society, 2. évg. (2002) 1. sz. pp. 112–128.

- In the Museum of Time. In: Regio: Minorities, Politics, Society, 2. évf. (2002) 1. sz. pp. 246–255.

- Fejedelem, udvar és jezsuiták az 1588-as medgyesi országgyűlésen. In: Jelenkor: Irodalmi és Művészeti Folyóirat, 44. évf. (2001) 5. sz. pp. 573–585.

- "A műemlékek a kulturális örökségben”. In: Műemlékvédelem, 45. évf. (2001) 1. sz. pp. 54–56.

- A kulturális örökség meghatározásának kísérletei Magyarországon. In: Regio: kisebbség, politika, társadalom, 11. évf. (2000) 4. sz. pp. 26–44.

- Feljegyzések az örökség diskurzusáról. In: Regio: kisebbség, politika, társadalom, 11. évf. (2000) 1. sz. pp. 267–275.

- A kulturális örökség mint történeti jelenség. In: Országépítő, 12. évf. (2001) 1. sz. pp. 16–17.

- Az itáliai erényekben vétkesnek mondott erdélyi fejedelem. In: Sic Itur Ad Astra, 10. évf. (1996) 1–3. sz. pp. 12–48.

- Báthory Zsigmond ünnepi arcmása: A fejedelem és a ceremóniák. In: AETAS: Történettudományi Folyóirat, 10. évf. (1995) 1–2. sz. pp. 24–67.

 

Könyvismertetések, recenziók

- Szabó Péter: Jelkép, rítus, udvari kultúra. Reprezentáció és politikai tekintély a kora újkori Magyarországon. In: BUKSZ, 21. évf. (2009) 2. sz. pp. 154–156.

- Az idő múzeumában. In: Regio: kisebbség, politika, társadalom, 12. évf. (2001) 2. sz. pp. 187–195.

- Zsigmond fejedelem látható állhatatossága. Márton László: A nagyratörő. Szomorújáték. In: Sic Itur Ad Astra, 7. évf. (1994) 3-4. sz. pp. 147–156.